Fonds huisvesting carnavalsgroepen

De gemeente Montferland heeft voor de huisvesting van carnavalsgroepen financiële middelen beschikbaar gesteld in totaal 49.000 euro. Hier kunnen carnavalsgroepen met een huisvestingswens of huisvestingsprobleem een beroep op doen. De gemeentelijke gelden, de subsidie, wordt in een fonds gebracht. Het fonds wordt beheerd door CV de Vrolijke Drammers. Het fonds start met een bedrag van € 49.000,-. De Gemeente houdt de gelden onder zich tot het moment dat er een uitbetaling wordt gevraagd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds zijn vastgesteld in de jaarvergadering van de Vrolijke Drammers op 2 november 2016. De aanpassingen naar aanleiding van het definitieve College besluit zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 19 december 2016.


 • Voorwaarden:

  1. Het betreft een eenmalig fonds.

  2. Als de gelden zijn besteed houdt het fonds op te bestaan.

  3. Het fonds geldt voor een bijdrage onderdak voor carnavalsgroepen.

  4. CV de Vrolijk Drammers beheert het fonds t.b.v. de leden van de Vrolijke Drammers.

  5. Doel fonds:

  a. (Ver)bouw huisvesting carnavalsgroepen
  b. Uitbreiding van een bestaande locatie
  c. Bouwkundige aanpassingen aan een bestaande situatie voor het geschikt maken van een locatie als huisvesting voor een carnavalsgroep.

  6. Per carnavalsgroep kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

  7. Het betreft een afspraak tussen de Vrolijke Drammers, een carnavalsgroep en de gebouweigenaar.

  8. De gebruikersovereenkomst heeft een duur van minimaal 10 jaar.

  9. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds dient een plan van aanpak te worden ingediend (toelichting zie kopje ‘plan van aanpak’ hieronder).

  10. Een bijdrage uit het fonds wordt in twee termijnen uitgekeerd.
  • 50% bij aanvang bouw.
  • 50% bij gereedkomen bouw.

  11. De gebouweigenaar draagt zorg voor het voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden (bijvoorbeeld de vergunning) het onderhoud, de verzekering en de af te dragen belastingen. Hij geeft hiertoe een verklaring af en voegt een kopie van de verzekeringspolis toe.

  12. Het is de carnavalsgroep niet toegestaan veranderingen en/of verbeteringen aan de schuur toe te brengen zonder toestemming van de gebouweigenaar.

  De gebouweigenaar en de betreffende carnavalsgroep leggen de eigen afspraken vast in de vorm van een huishoudelijk reglement.

  Plan van aanpak

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds dient de groep, in samenwerking met de gebouweigenaar, een plan van aanpak in waarin de plannen voor het project worden toegelicht.

  Het plan van aanpak bevat minimaal de volgende onderwerpen;

  • Naam gebouweigenaar
  • Adres bouwlocatie
  • Naam groep
  • Samenstelling groep (ouderen / jeugd)
  • Contactpersoon met contactgegevens
  • Omschrijving plan
  • Te treffen veiligheidsmaatregelen
  • Financiële onderbouwing van de bouwkosten (zelfwerkzaamheid mag worden toegerekend).
  • Gebruikersovereenkomst tussen CV de Vrolijke Drammers, de carnavalsgroep en gebouweigenaar (zie bijlagen).
  • Een verklaring van de gebouweneigenaar. Hij verklaart dat hij / zij zorgdraagt dat er wordt voldaan aan de gemeentelijke voorwaarden (bijvoorbeeld de vergunning), voor het onderhoud, dat het pand is verzekerd en de belastingen worden afgedragen. Als bijlage is een kopie van de verzekeringspolis toegevoegd.
  • Het huishoudelijk reglement waarin de eigen afspraken van de carnavalsgroep en de gebouweigenaar zijn vastgelegd.

  De aanvraag moet ingediend worden bij het secretariaat van CV De Vrolijke Drammers. Een beoordelingscommissie bestaande uit 3 kaderleden ( Penningmeester, President en Voorzitter Raad van Elf) en een lid, Rick Mom van de groep de Poatwortels, zullen de aanvraag beoordelen en een advies uitbrengen aan het bestuur van CV de Vrolijke Drammers. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Het streven is binnen een maand een besluit te nemen.

  Honorering

  De vergoeding bedraagt 50% van de bouwkosten tot een maximum van € 7000,-. Eén en ander ter beoordeling van de genoemde commissie.

  Ontbindende voorwaarden

  Indien de overeenkomst tussen CV de Vrolijke Drammers, de carnavalsgroep en gebouweigenaar voortijdig wordt beëindigd (binnen 10 jaar) dan kan CV de Vrolijke Drammers voorstellen de ruimte voor de rest van de looptijd van 10 jaar aan te bieden aan een andere carnavalsgroep voor minimaal de rest van de looptijd van de oorspronkelijke 10 jaar. Indien hierover met de gebouweigenaar geen overeenstemming wordt bereikt houdt de vereniging zich het recht een deel van de vergoeding terug te vorderen. Hiertoe wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd.

  Ontbinden binnen:

  •   0-1 jaar 100%
  • >1-2 jaar 75%
  • >2-4 jaar 50 %
  • >4-7 jaar 25%
  • >7-10 jaar 10%

  Controle

  Het bestuur van CV de Vrolijke Drammers behoudt zich het recht voor een controle uit te voeren of de bijdrage ook daadwerkelijk voor het gestelde doel besteed is.

  Bijzondere situatie

  In geval van een bijzondere of onvoorziene situatie beslist het bestuur van CV de Vrolijke Drammers.

  Publicatie

  Op www.vrolijkedrammers.nl wordt een informatiepagina ingericht waarop de voorwaarden voor het fonds huisvesting carnavalsgroepen zal worden gepubliceerd. Hier zal eveneens een overzicht worden opgenomen waaraan de gelden zijn besteed.

  Inleveren plan van aanpak

  Het plan van aanpak dient te worden ingeleverd bij:

  Secretariaat carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers
  Kapelstraat 33
  6941 DZ Loil 
   
  Of per E-mail:

  secretaris@vrolijkedrammers.nl

   


 • De groepen wiens aanvragen uit het wagenbouwfonds zijn gehonoreerd:

  jaar:

  Groep:

  Omschrijving:

  2018 De Snotapen Verbouwing loods Lucie en Jurgen Arends Truisweg in Loil
  2018 De Draodnagels Verbouwing loods Lucie en Jurgen Arends Truisweg in Loil
  2018 De Rakkers Nieuwbouw na brand schuur Gerda en Gerard de Kinkelaar in Holhuizen
  2018 De Sökkels Nieuwbouw na brand schuur Gerda en Gerard de Kinkelaar in Holthuizen
       
       
       
       
       
       


 • Downloaden van documenten

  Een overzicht van de documenten zoals beschreven in de tab Voorwaarden. Deze kun je downloaden om te lezen of gebruiken om in te vullen .

  Fonds huisvesting carnavalsgroepen (PDF)

  Verklaring gebouweigenaar (PDF)

  Plan van aanpak (PDF)

  Gebruikersovereenkomst (PDF)

  Of de WORD files om zelf in te vullen:

  Plan van aanpak (WORD)

  Gebruikersovereenkomst (WORD)

  Verklaring gebouweigenaar (WORD)

   


 • Aanvraag indienen en vragen

  Meer informatie over het aanvragen van (een deel van het) bouwfonds, of een aanvraag indienen? Dat kan bij:

  Secretariaat De Vrolijke Drammers
  Benijnenhofstraat 18
  6941 DR Loil 
   

  secretaris@vrolijkedrammers.nl